O mnie

Dr Antonina Sebesta
TYTUŁ NAUKOWY: Doktor
Emerytowany adiunkt Katedry Etyki Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
 
KONTAKT:  tSebesta@interia.pl
SPECJALNOŚĆ: etyki zawodowe, etyka środowiskowa, filozofia polska XX wieku, filozofia życia
STRONA PRYWATNA: www.sebesta.pl
KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:
VI 1978 praca magisterska „Koncepcja nadczłowieka w polskim modernizmie, promotor prof. dr hab. Zbigniew Kuderowicz UJ
XI 1995 doktorat „Andrzej Stawar jako ideolog i teoretyk kultury”,  promotor prof. dr hab. Bronisław Łagowski UJ
Od XII 2010 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Etycznego
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:
wykłady, seminarium dyplomowe, proseminaria, wykłady monograficzne, ćwiczenia,  filozofia, historia filozofii, etyka, etyka zawodowa, etyka w życiu publicznym, prawne i etyczne aspekty zawodu nauczyciela.
Temat proseminarium w 2007/2008: Etyka polska XX wieku
Temat seminarium licencjackiego: Etyka stosowana.
WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:
a) biogramy:
Gandhiego, Lazari-Pawłowskiej, Pawlikowskiego, Petrażyckiego, Przybyszewskiego, Skolimowskiego, Witkiewicza (w:) Wizerunki Filozofów i Humanistów Polskich wiek XX, red. Jan Szmyd, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2000.
b) książki:
Etyka i ethos „ludzi gór”, Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich,  t. 3,  Zakopane 2014.
Kłopot z wartościami. Szkice z etyki życia społecznego. Ksiegarnia Akademicka, Kraków 2015.
rozdziały w monografiach:
Wartość społeczna turystyki górskiej i alpinizmu - rozważania w oparciu o literaturę górską, [w:] Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych, Red. Maria Zowisło i Jerzy Kosiewicz, AWF Kraków 2015, Monografia AWF Kraków nr 28.
Partia i jej liderzy jako zagrożenie dla wolności politycznej, [w:] Karl Jaspers: Filozof świadek czasu. Red. Czesława Piecuch, Universitas Kraków 2016.
c) artykuły:
Wątki aksjologiczne i ekofilozoficzne w twórczości Jana Gwalberta Pawlikowskiego, w: „Idee i eksplikacje”, Kraków 2001, red. Wit Jaworski  (Biblioteka Końca Wieku), s. 53-59.
Wpływ religii na deontologię na przykładzie myśli lekarzy Alberta Schweitzera i Antoniego Kępińskiego, „Advances in Clinical and Experimental Medicine”, Nauka i Religia (2001), t. 10, nr 2, Suppl. 1, Wroclaw Medical University, s. 133-136.
Jawność adopcji jako problem etyczny i kulturowy w Polsce, „Annales Academia Paedagogicae Cracoviensis. Studia Philosophica I”, red. Jan Szmyd, Wydawnictwo Naukowe AP Kraków 2002, s. 135- 142.
Konsumeryczny a ekofilozoficzny model człowieka XXI wieku, w: Etyka wobec problemów współczesnego świata, red. H. Promieńska, UŚ Katowice 2003, s. 113-119.
Ideologiczne determinanty kultury w twórczości Andrzeja Stawara, w: Polska lewica XX  wieku, red. T. Ślęzak i M. Śliwa, Kraków 2004, s. 107- 111.
Tatrzańska inspiracja ekoetyki, w: Kultura i przyroda, red. Marek Rotkiewicz,  materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Podhalańską Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu „Góry i góralszczyzna  w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego”,  Kraków – Nowy Targ – Bukowina Tatrzańska 21-24 października 2004, Nowy Targ 2005, s. 148- 153 (artykuł ukazał się również w tłumaczeniu słowackim).
Między mitem a absurdem – fenomen śmierci górskiej, w: Filozofia a śmierć, red. Marek Wojtowicz i Witold Kania, Katowice 2007, s. 294-301.
Ekoetyka w nauczaniu Jana Pawła II, w: Ks. Karol Wojtyła – Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody, red. Wiesław A. Wójcik, AWF, „Studia i Monografie” nr 40, Kraków 2007, s. 125-136.
Honor i godność jako kategorie etyczne – rozważania filozofów polskich XX wieku, [w:] Czesława Piecuch (red.), Studia Philosophica IV, 53 Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Kraków 2008, s. 175-181.
Sprawiedliwość jako wartość w etyce nauczycielskiej, [w:] Dorota Probucka (red. ) „Czy sprawiedliwość jest możliwa?”, Kraków 2008, s. 239- 246.
Wolność i godność jednostki, a przynależność do organizacji politycznych i społecznych, [w:] „Wolność i władza w życiu publicznym”, red. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 2008 t. 1, s. 161-171.
Wartość prawdy w życiu rodzinnym, [w:] „Prawda w życiu moralnym i duchowym”, red. Dorota Probucka, Maximum, Kraków 2009.
Ochrona środowiska a inwestycyjne plany społeczności lokalnych jako dylemat moralny, [w:] Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności, red. A. Maksymowicz, Nomos, Kraków 2009.
Czy kłamstwo jest nieodłączne od kampanii wyborczej?, [w:] Kłamstwo w życiu publicznym, red. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska, UP JPII Kraków 2009.
Konsumpcjonizm i komercja jako wyzwania pedagogiczne (refleksja nauczyciela etyki zawodowej), [w:] Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych red. Maciej Uliński, Aureus, Kraków 2010,
Chałubiński był pierwszy… rozważania na temat ethosu lekarza na przykładzie działalności Tytusa Chałubińskiego i Alberta Schweitzera, [w:] ”Kwartalnik historii nauki i techniki”, R.55: PAN IHN Warszawa 2010 nr 3-4.
Sens życia jako dylemat moralny, [w:] „Etyka i sens życia” , red. Dorota Probucka, Wyd. UP , Kraków 2011.
„Jechać do Lwowa” – wewnętrzny portret rodziny repatrianckiej, [w:] „ Kim jestem? Kim jesteśmy?, red. Dorota Czakon, Mirosław Boruta przy współpracy Renaty Hołdy i Ryszarda Kantora, Wyd. UP Kraków 2012.
Parytet a idea równości i sprawiedliwości, [w:] „Równość w życiu publicznym” red. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska, Wyd. UP JP II w Krakowie, seria „Etyka
i Życie Publiczne” tom IV, Kraków 2012.
Etyczne aspekty ochrony przyrody gór do czasu powstania Sekcji Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego, 100 lat Sekcji Ochrony Przyrody TT „Zeszyty Tatrzańskie” nr 2, Tatrzański Park Narodowy Zakopane-Kuźnice 2013.
Negatywne aspekty pseudo edukacji, [w:] Etyka a zło, red. Dorota Probucka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego Kraków 2013.
Karla Jaspersa diagnoza i terapia demokracji, [w:] Karl Jaspers Człowiek w epoce przełomu red. Czesława Piecuch, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego Kraków 2013.
Obecność ekoetyki w ideologii alpinizmu polskiego od Jana Gwalberta Pawlikowskiego po współczesność, [w:] Jan Gwalbert Pawlikowski humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki, red. Piotr Dąbrowski, Bernardetta Zawilińska, Kraków COTG PTTK 2014.
Znaczenie zaufania w relacji lekarz-pacjent, [w:] Zaufanie w życiu publicznym, red. nauk. Władysław Zuziak, Joanna Mysona-Byrska, Wydawnictwo Naukowe UPJPII Kraków 2014.
O kłamstwie edukacyjnym, „Edukacja Etyczna” 2014, nr 7  (czasopismo Internetowe).
Miedzy epikureizmem a ageizmem – refleksje inicjatorki Uniwersytetu Trzeciego Wieku na prowincji, „Edukacja Etyczna” 2015, nr 9 (czasopismo internetowe).
Partia i jej liderzy jako zagrożenie dla wolności politycznej, [w:] Karl Jaspers:
Filozof świadek czasu. Red. Czesława Piecuch, Universitas Kraków 2016.
 
DZIAŁALNOŚĆ POZAZAWODOWA I SPOŁECZNA:
Członek Związku Literatów Polskich – Oddział Kraków (poetka, publicystka);
Działa w ogólnopolskich organizacjach pożytku publicznego:
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie – Zarząd Główny vice przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot ( stała współpraca z miesięcznikiem „Dzikie Życie”)
Inicjator Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach. Wolontariusz, animator kultury, członek redakcji miesięcznika „Sedno”.
 
Copyright ©2018 Antonina Sebestowa, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 12960
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem